Жария оферта

Жария оферта

Театр-ойын-сауық, концерттік және спорттық іс-шараларға билеттерді өткізу және брондау бойынша қызметтер көрсетуге арналған шарт.

"Topbilet" ЖШС (бұдан әрі мәтін бойынша орындаушы), сайт арқылы: https://topbilet.kz / жария оферта болып табылатын іс-шараларға билеттерді өткізу және брондау жөніндегі қызметтерді көрсетуге арналған осы Шартты жариялайды, барлық тілек білдірушілерге, Жеке және заңды тұлғаларға (бұдан әрі мәтін бойынша Тапсырыс беруші) төмендегілер туралы шарт жасасуға жолданады:

Терминдер мен анықтамалар:

Оферта - осы құжат "жария оферта" Шартта көрсетілген талаптармен шарт жасасу туралы белгісіз тұлғалар тобына ұсыныс;

Акцепт - билеттерге тапсырыс беру және төлеу арқылы шарттың талаптарын қабылдау;

Қызмет - нәтижелері материалдық көрінісі жоқ Тапсырыс берушінің қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған қызмет;

Іс-шара - спектакль, концерт, сондай-ақ кез келген өзге де театрлық-ойын-сауық іс-шаралары;

Ұйымдастырушы - орын квотасын және іс-шара туралы басқа да қажетті ақпаратты беретін жеке немесе заңды тұлға;

Тапсырыс - бірыңғай сәйкестендіру нөмірімен біріктірілген бір жеке немесе заңды тұлғадан ресімделген  іс-шараға бір немесе бірнеше билет;

Билет - ұсынушының белгілі бір іс-шараға қатысу құқығын куәландыратын және іс-шара туралы барлық қажетті ақпаратты (іс-шараның атауы, өткізілетін күні мен уақыты, бөлінген орын және билет бағасы) қамтитын құжат;

Бронь - Тапсырыс берушінің төлемді күту режиміндегі қалыптасқан тапсырысы;

Броньнің қолданылу кезеңі - тапсырысты рәсімдеу күні мен келесі күнді қамтитын уақыт кезеңі. Белгілі бір тапсырысқа енгізілген билеттерді тапсырыс берушіден басқа адамдар оған бронь қолданудың барлық кезеңінде пайдалана алмайды;

Жою - Орындаушының веб-сайтындағы online брондау жүйесінде оларды еркін сатуға ауыстыра отырып, тапсырысты жою. Егер Тапсырыс төленбесе, ол автоматты түрде жойылады.

Сайт - интернет желісіндегі сайт: https://topbilet.kz/

Сервистік алым - билетті сатып алу кезінде Орындаушы Сатып алушыдан алатын сервистік қызметтер үшін ақшалай қаражат. Әрбір билет үшін сервистік алымның шамасын орындаушы жеке айқындайды.

1. Жалпы ережелер

1.1. Осы жария Оферта концерт, театр-ойын — сауық, іс-шараларға билеттерді сату және брондау бойынша қызметтер көрсетуге арналған шарт (бұдан әрі мәтін бойынша-осы қызмет көрсетуге арналған шарт), Билеттерді сату кезеңінде сайт арқылы жүзеге асырылатын іс-шараға өткізу шарттары мен тәртібін және осыған байланысты Орындаушы мен Тапсырыс берушіде туындайтын міндеттемелерді регламенттейді.

1.2. Тапсырыс берушіге билеттерді сату, қайтару және брондау тек осы қызмет көрсету шартының талаптарында және оның толық және сөзсіз акцепті болған жағдайда ғана жүргізіледі. Ішінара акцептке, сол сияқты өзге шарттарда акцептке жол берілмейді. Тапсырыс берушінің орындаушыдан қызметтерге тапсырыс беруі осы қызмет көрсету шартының талаптарын сөзсіз қабылдау болып саналады және олардың арасында нақты іс-әрекеттер жасау арқылы қызметтер көрсету шартын жасасқаны туралы куәландырады.

2. Шарттың мәні

2.1. Тапсырыс берушіге іс-шараларға билеттерді сату және брондау жөніндегі қызметтерді осы қызмет көрсету шартында көзделген тәртіппен және шарттарда және Орындаушының қолданыстағы тарифтеріне сәйкес ұсыну.

2.2. Осы Шарт бойынша көрсетілетін қызметтердің сапасына Тапсырыс берушінің алдында орындаушы жауапты болады.

3. Шарт жасасу тәртібі мен шарттары.

3.1. Тапсырыс беруші осы қызмет көрсетуге арналған шартта белгіленген акцепт бойынша іс-әрекеттер жасағанға дейін ол шарттың талаптарымен танысқанын растайды және келіседі. Тапсырыс беруші осы Шарттың қызмет көрсетуге арналған ережелері оған толық түсінікті екендігін растайды және келіседі.

3.2. Тапсырыс берушінің осы қызмет көрсету шартының талаптарын толық және сөзсіз қабылдауы Тапсырыс берушінің мынадай әрекеттерді жасауы деп танылады:

1).билетті сатып алу мақсатында Тапсырыс берушінің Сайтқа жүгінуі;

2).Тапсырыс берушіні өзі туралы деректерді ұсына отырып, Сайтта тіркеу.

3).Тапсырыс берушіге жүгінген кезде қолда бар іс-шаралар мен билетті таңдау.

4).тапсырысты Орындаушының сайты немесе офлайн кассалар арқылы жүзеге асыру, іс-шараға билетті төлеу және алу.

3.3. 3.2-тармақта көрсетілген барлық әрекеттерді орындау. Қызмет көрсетуге арналған осы Шартты Орындаушының осы Шарттың барлық талаптарын қандай да бір алып қоюсыз немесе шектеусіз толық және сөзсіз қабылдауын білдіреді және жазбаша шарт жасасуға тең.

4. Орындаушының міндеттері мен құқықтары.

4.1. Орындаушы міндеттенеді:

4.1.1. Орындаушы өзіне мынадай қызмет түрлерін орындау, билеттерге тапсырыстарды сату, ресімдеу және сайттың онлайн ресурстары арқылы іс-шараларға Билеттерді сатып алу бойынша міндеттеме қабылдайды: https://topbilet.kz/, офлайн кассалар.

4.1.2. Тапсырыс берушіге іс-шараларға билеттерді сату және брондау мәселелері бойынша телефон арқылы, сондай-ақ электрондық пошта арқылы кеңес беру. Консультациялар көлемі қызмет көрсетуге байланысты нақты мәселелермен шектеледі.

4.1.3. Тапсырыс берушіге осы қызмет көрсету шартының барлық талаптарына сәйкес келетін тиісті түрде және сапада қызмет көрсету.

4.1.4. Тапсырыс берушіге іс-шаралар мәселелері бойынша толық, шынайы және жан-жақты ақпарат беру.

4.1.5. Осы Шартты орындау шеңберінде Тараптар алған барлық мәліметтер құпия болып табылады және үшінші тұлғаларға жария етілмейді.

4.2. Орындаушының құқығы бар:

4.2.1. Тапсырыс берушіден осы қызмет көрсету шартының сақталуын және орындалуын талап ету;

4.2.2. Тапсырыс берушіге бұл туралы себебін түсіндірмей хабарлай отырып, осы қызмет көрсету шартын жасасудан бас тартуға құқығы бар;

4.2.3. Осы қызмет көрсету шартын веб-сайтқа орналастыра отырып, біржақты тәртіппен өзгерту: https://topbilet.kz/kz/, олардың әрекеті басталғанға дейін кемінде 7 (жеті) күн бұрын;

4.2.4. Егер Тапсырыс беруші билет құнын төлемесе рәсімделген тапсырыстың күшін жою;

4.2.5. Өз қалауы бойынша сервистік алым сомасын қосу.

5. Тапсырыс берушінің міндеттері мен құқықтары.

5.1. Тапсырыс Берушінің Міндеттері:

5.1.2. Осы Шарт жасалған сәтке дейін шарттың Жария офертасының мазмұнымен концерт, театр-ойын-сауық, концерттік және спорттық іс-шараларға билеттерді сату, брондау және қайтару бойынша қызметтер көрсету және сайтта орналастырылған шарттармен, нұсқаулықтармен танысу: https://topbilet.kz/

5.1.3. Орындаушының қызметтеріне уақтылы және толық көлемде ақы төлеу;

5.1.4. Тапсырысты рәсімдеу кезінде Тапсырыс беруші туралы қажетті дұрыс, дәл және толық ақпарат беру. Тапсырыс беруші оның мүддесі үшін билеттерді сатып алатын кәмелетке толмаған балалар үшін (7 жасқа дейінгі балаларға билеттер сатылмайды) жауапты болады. Тапсырыс беруші оған кәмелетке толмаған балаларды жіберуге қатысты нақты іс-шараның шектеулерімен танысуға міндетті. Тапсырыс беруші мұндай адамдар үшін толық көлемде жауапты болады және кәмелетке толмаған балаға, сол сияқты белгіленген жас шектеулері бұзылған жағдайда Тапсырыс берушінің өзіне іс-шараға барудан (билет сатып алудан) бас тартылуы мүмкін екендігімен келіседі;

5.2. Тапсырыс Берушінің Құқықтары:

5.2.1. Осы шартты жасасу еркіндігіне және шарт бойынша орындаушыны таңдау құқығына үшінші тұлғаларда қызметтер көрсету;

5.2.2. Қызмет көрсету фактісін растайтын құжатты алу.

5.2.3. Көрсетілетін қызмет туралы толық және шынайы ақпарат алу.

5.2.4. Орындаушының осы Шартты тиісінше орындауын талап ету.

6. Ақшаны қайтару тәртібі мен шарттары

6.1. Орындаушы Тапсырыс берушіге пайдаланылмаған, мерзімі өткен немесе жоғалған билеттер үшін және орындаушыға көрсетілетін қызметтер үшін ақшаны қайтармайды.

6.2. Орындаушыдан сайт арқылы https://topbilet.kz / немесе офлайн кассаларда сатып алынған билеттер, іс-шара басталғанға дейін 72 сағаттан кешіктірілген болса қайтарылмайды

6.3. Егер іс-шараға сервистік алым қолданылған жағдайда, билетті қайтару кезінде сервистік алым сомасы ұсталады.

6.4. Ұйымдастырушының бастамасы бойынша іс-шаралар жойылған, күні ауыстырылған кезде қайтаруды Орындаушы жүзеге асырады. Тоқтатылған іс-шараларға билетті қайтару жүзеге асырылған кезде қайтарылған билеттің номиналды құнын 100% қайтару жүргізіледі.

6.5. Ақшаны қайтару тапсырыста тіркелген Тапсырыс берушіге жүзеге асырылады https://topbilet.kz / Тапсырыс берушінің жазбаша өтініші негізінде жеке басын куәландыратын құжатты және билетті ұсыну бойынша. Мұндай өтінішті қарау мерзімі өтінішті алған сәттен бастап 10 (он) жұмыс күні.

6.6. Тапсырыс беруші Орындаушының шығыстары міндетті түрде өтелген жағдайда, ақша билеттің номиналды құны мөлшерінде ғана қайтарылуға жататынын қабылдайды және келіседі. Комиссиялық алым қайтаруға жатпайды. Қайтарудың барлық шарттары сайтта орналастырылған: https://topbilet.kz/

7. Жауапкершілікті шектеу

7.1. Орындаушы іс-шараның күшін жоюға, ауыстыруға сол сияқты Орындаушы міндетті тұлға болып табылмайтындығына байланысты қызмет көрсету шартын орындамаған және (немесе) тиісінше орындамаған кез келген жағдайда, сол сияқты ұйымдастырушы мен Тапсырыс беруші арасында жасалған осындай мәміле бойынша тарап соңғысының билетті сатып алуына байланысты жауапты болмайды.

7.2. Орындаушы іс-шараны Ұйымдастырушының және (немесе) оның атынан және оның тапсырмасы бойынша не өз атынан әрекет ететін өзге де адамдардың іс-әрекеттері, сондай-ақ іс-шараны өткізу және оның мазмұны фактісі үшін жауапты болмайды.

7.3. Тапсырыс беруші Орындаушының іс-шараның сапасына, сол сияқты өзге де тұтынушылық және өзге де қасиеттеріне (сапаларына) жауапты емес екендігін растайды және келіседі.

7.4. 7.4. Тараптар осы Шарт бойынша міндеттемелерді ішінара немесе толық орындамағаны үшін жауаптылықтан босатылады, егер бұл орындалмау қатысушы ақылға қонымды шаралармен (форс-мажор) болжай да, алдын ала да алмайтын төтенше сипаттағы оқиғалар нәтижесінде шарт жасасқаннан кейін туындаған еңсерілмейтін күш мән-жайларының салдары болса.Мұндай төтенше оқиғаларға табиғи апаттар, әскери әрекеттер, мемлекеттік органдар мен басқару актілері жатады.

7.5. Орындаушы билетті ресімдеу және алу, іс-шараға қатысу, сондай-ақ осы Шарт шеңберінде қызметтерді алу және пайдалану тәртібі туралы ақпаратты қате түсіну немесе түсінбеу нәтижесінде Тапсырыс беруші шеккен кез келген залалдар мен моральдық зиян үшін жауапты болмайды.

8. Төлем жасау тәртібі

8.1. Билет толық төленгенге дейін Тапсырыс берушіге берілмейді.

8.2. Тапсырыс беруші билетті төлеуді мынадай тәсілдермен жүзеге асыруға құқылы:

1). Орындаушының сайтында рұқсат етілген халықаралық төлем жүйелерінің және өзге де төлем жүйелерінің банктік (кредиттік немесе дебеттік) картасы арқылы қолма-қол ақшасыз тәсілмен www.topbilet.kz/;

2). қолма-қол ақшаны Орындаушының кассасына енгізу арқылы жүзеге асырылады.

8.3. Өтінім ресімделген сәттен бастап 50 (елу) минут ішінде брондалған билеттерден бас тартылған не төленбеген жағдайда, 1 пп-ға сәйкес) т.8.2. бұл мұндай тапсырыстың күшін жоюға және сатуға билет қоюға әкеледі.

8.4. Билет Тапсырыс берушіге Тапсырыс беруші осы билетті төлеу туралы қызмет көрсету шартының талаптарын сақтаған жағдайда ғана жіберіледі.

9. Қорытынды ережелер

9.1.Осы Шартта өзгеше белгіленбегендіктен, тараптардың қарым-қатынасына сайтта жарияланған өзге де ережелер де қолданылады. Көрсетілген ережелерді қолдану міндетті. Тапсырыс берушінің осы Шарттың талаптарымен келісуі және Тапсырыс берушінің 3.1-тармақта көрсетілген шарттарды жасасуы оның осындай ережелерді қолдануға толық және ақпараттандырылған келісімін білдіреді.                                                                9.2. Осы Шартқа енгізілетін барлық өзгерістер және (немесе) толықтырулар Сайтта орналастырылуға жатады және осындай өзгерістер және (немесе) толықтырулар сайтта орналастырылған кезден бастап күшіне енеді.

Қызмет көрсету шарттары (оферта)

Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 385-бабының 1-тармағына сәйкес оферта, егер ол жеткілікті түрде нақты болса және ұсыныс жасаған адамның оны қабылдаған жағдайда өзін байланысты деп санауға ниетін білдірсе, бір немесе бірнеше нақты тұлғаға жасалған шарт жасасу туралы ұсыныс (акцепт) танылады. Егер онда шарттың елеулі талаптары немесе оларды айқындау тәртібі көрсетілсе, ұсыныс жеткілікті айқындалған болып табылады.

Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 395 - бабының 4-тармағына сәйкес, егер ұсыныста өзгеше тікелей көрсетілмесе, адамдардың белгісіз тобына бағытталған жарнама және өзге де ұсыныстар оферта жасауға шақыру ретінде қаралады.

Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 395-бабы 5-тармағының негізінде ұсыныс жасайтын адамның сөйлемде көрсетілген шарттарда жауап беретін кез келген адаммен шарт жасасуға еркі көрінетін ұсыныс шартының барлық елеулі талаптарын қамтитын оферта (жария оферта) деп танылады.

Осы Шарттың мәтіні Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 385-бабының 1-тармағына сәйкес жария оферта болып табылады.

Жария оферта

Театр-ойын-сауық, концерттік және спорттық іс-шараларға билеттерді өткізу және брондау бойынша қызметтер көрсетуге арналған шарт.

"Topbilet" ЖШС (бұдан әрі мәтін бойынша орындаушы), сайт арқылы: https://topbilet.kz / жария оферта болып табылатын іс-шараларға билеттерді өткізу және брондау жөніндегі қызметтерді көрсетуге арналған осы Шартты жариялайды, барлық тілек білдірушілерге, Жеке және заңды тұлғаларға (бұдан әрі мәтін бойынша Тапсырыс беруші) төмендегілер туралы шарт жасасуға жолданады:

Терминдер мен анықтамалар:

Оферта - осы құжат "жария оферта" Шартта көрсетілген талаптармен шарт жасасу туралы белгісіз тұлғалар тобына ұсыныс;

Акцепт - билеттерге тапсырыс беру және төлеу арқылы шарттың талаптарын қабылдау;

Қызмет - нәтижелері материалдық көрінісі жоқ Тапсырыс берушінің қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған қызмет;

Іс-шара - спектакль, концерт, сондай-ақ кез келген өзге де театрлық-ойын-сауық іс-шаралары;

Ұйымдастырушы - орын квотасын және іс-шара туралы басқа да қажетті ақпаратты беретін жеке немесе заңды тұлға;

Тапсырыс - бірыңғай сәйкестендіру нөмірімен біріктірілген бір жеке немесе заңды тұлғадан ресімделген  іс-шараға бір немесе бірнеше билет;

Билет - ұсынушының белгілі бір іс-шараға қатысу құқығын куәландыратын және іс-шара туралы барлық қажетті ақпаратты (іс-шараның атауы, өткізілетін күні мен уақыты, бөлінген орын және билет бағасы) қамтитын құжат;

Бронь - Тапсырыс берушінің төлемді күту режиміндегі қалыптасқан тапсырысы;

Броньнің қолданылу кезеңі - тапсырысты рәсімдеу күні мен келесі күнді қамтитын уақыт кезеңі. Белгілі бір тапсырысқа енгізілген билеттерді тапсырыс берушіден басқа адамдар оған бронь қолданудың барлық кезеңінде пайдалана алмайды;

Жою - Орындаушының веб-сайтындағы online брондау жүйесінде оларды еркін сатуға ауыстыра отырып, тапсырысты жою. Егер Тапсырыс төленбесе, ол автоматты түрде жойылады.

Сайт - интернет желісіндегі сайт: https://topbilet.kz/

Сервистік алым - билетті сатып алу кезінде Орындаушы Сатып алушыдан алатын сервистік қызметтер үшін ақшалай қаражат. Әрбір билет үшін сервистік алымның шамасын орындаушы жеке айқындайды.

1. Жалпы ережелер

1.1. Осы жария Оферта концерт, театр-ойын — сауық, іс-шараларға билеттерді сату және брондау бойынша қызметтер көрсетуге арналған шарт (бұдан әрі мәтін бойынша-осы қызмет көрсетуге арналған шарт), Билеттерді сату кезеңінде сайт арқылы жүзеге асырылатын іс-шараға өткізу шарттары мен тәртібін және осыған байланысты Орындаушы мен Тапсырыс берушіде туындайтын міндеттемелерді регламенттейді.

1.2. Тапсырыс берушіге билеттерді сату, қайтару және брондау тек осы қызмет көрсету шартының талаптарында және оның толық және сөзсіз акцепті болған жағдайда ғана жүргізіледі. Ішінара акцептке, сол сияқты өзге шарттарда акцептке жол берілмейді. Тапсырыс берушінің орындаушыдан қызметтерге тапсырыс беруі осы қызмет көрсету шартының талаптарын сөзсіз қабылдау болып саналады және олардың арасында нақты іс-әрекеттер жасау арқылы қызметтер көрсету шартын жасасқаны туралы куәландырады.

2. Шарттың мәні

2.1. Тапсырыс берушіге іс-шараларға билеттерді сату және брондау жөніндегі қызметтерді осы қызмет көрсету шартында көзделген тәртіппен және шарттарда және Орындаушының қолданыстағы тарифтеріне сәйкес ұсыну.

2.2. Осы Шарт бойынша көрсетілетін қызметтердің сапасына Тапсырыс берушінің алдында орындаушы жауапты болады.

3. Шарт жасасу тәртібі мен шарттары.

3.1. Тапсырыс беруші осы қызмет көрсетуге арналған шартта белгіленген акцепт бойынша іс-әрекеттер жасағанға дейін ол шарттың талаптарымен танысқанын растайды және келіседі. Тапсырыс беруші осы Шарттың қызмет көрсетуге арналған ережелері оған толық түсінікті екендігін растайды және келіседі.

3.2. Тапсырыс берушінің осы қызмет көрсету шартының талаптарын толық және сөзсіз қабылдауы Тапсырыс берушінің мынадай әрекеттерді жасауы деп танылады:

1).билетті сатып алу мақсатында Тапсырыс берушінің Сайтқа жүгінуі;

2).Тапсырыс берушіні өзі туралы деректерді ұсына отырып, Сайтта тіркеу.

3).Тапсырыс берушіге жүгінген кезде қолда бар іс-шаралар мен билетті таңдау.

4).тапсырысты Орындаушының сайты немесе офлайн кассалар арқылы жүзеге асыру, іс-шараға билетті төлеу және алу.

3.3. 3.2-тармақта көрсетілген барлық әрекеттерді орындау. Қызмет көрсетуге арналған осы Шартты Орындаушының осы Шарттың барлық талаптарын қандай да бір алып қоюсыз немесе шектеусіз толық және сөзсіз қабылдауын білдіреді және жазбаша шарт жасасуға тең.

4. Орындаушының міндеттері мен құқықтары.

4.1. Орындаушы міндеттенеді:

4.1.1. Орындаушы өзіне мынадай қызмет түрлерін орындау, билеттерге тапсырыстарды сату, ресімдеу және сайттың онлайн ресурстары арқылы іс-шараларға Билеттерді сатып алу бойынша міндеттеме қабылдайды: https://topbilet.kz/, офлайн кассалар.

4.1.2. Тапсырыс берушіге іс-шараларға билеттерді сату және брондау мәселелері бойынша телефон арқылы, сондай-ақ электрондық пошта арқылы кеңес беру. Консультациялар көлемі қызмет көрсетуге байланысты нақты мәселелермен шектеледі.

4.1.3. Тапсырыс берушіге осы қызмет көрсету шартының барлық талаптарына сәйкес келетін тиісті түрде және сапада қызмет көрсету.

4.1.4. Тапсырыс берушіге іс-шаралар мәселелері бойынша толық, шынайы және жан-жақты ақпарат беру.

4.1.5. Осы Шартты орындау шеңберінде Тараптар алған барлық мәліметтер құпия болып табылады және үшінші тұлғаларға жария етілмейді.

4.2. Орындаушының құқығы бар:

4.2.1. Тапсырыс берушіден осы қызмет көрсету шартының сақталуын және орындалуын талап ету;

4.2.2. Тапсырыс берушіге бұл туралы себебін түсіндірмей хабарлай отырып, осы қызмет көрсету шартын жасасудан бас тартуға құқығы бар;

4.2.3. Осы қызмет көрсету шартын веб-сайтқа орналастыра отырып, біржақты тәртіппен өзгерту: https://topbilet.kz/kz/, олардың әрекеті басталғанға дейін кемінде 7 (жеті) күн бұрын;

4.2.4. Егер Тапсырыс беруші билет құнын төлемесе рәсімделген тапсырыстың күшін жою;

4.2.5. Өз қалауы бойынша сервистік алым сомасын қосу.

5. Тапсырыс берушінің міндеттері мен құқықтары.

5.1. Тапсырыс Берушінің Міндеттері:

5.1.2. Осы Шарт жасалған сәтке дейін шарттың Жария офертасының мазмұнымен концерт, театр-ойын-сауық, концерттік және спорттық іс-шараларға билеттерді сату, брондау және қайтару бойынша қызметтер көрсету және сайтта орналастырылған шарттармен, нұсқаулықтармен танысу: https://topbilet.kz/

5.1.3. Орындаушының қызметтеріне уақтылы және толық көлемде ақы төлеу;

5.1.4. Тапсырысты рәсімдеу кезінде Тапсырыс беруші туралы қажетті дұрыс, дәл және толық ақпарат беру. Тапсырыс беруші оның мүддесі үшін билеттерді сатып алатын кәмелетке толмаған балалар үшін (7 жасқа дейінгі балаларға билеттер сатылмайды) жауапты болады. Тапсырыс беруші оған кәмелетке толмаған балаларды жіберуге қатысты нақты іс-шараның шектеулерімен танысуға міндетті. Тапсырыс беруші мұндай адамдар үшін толық көлемде жауапты болады және кәмелетке толмаған балаға, сол сияқты белгіленген жас шектеулері бұзылған жағдайда Тапсырыс берушінің өзіне іс-шараға барудан (билет сатып алудан) бас тартылуы мүмкін екендігімен келіседі;

5.2. Тапсырыс Берушінің Құқықтары:

5.2.1. Осы шартты жасасу еркіндігіне және шарт бойынша орындаушыны таңдау құқығына үшінші тұлғаларда қызметтер көрсету;

5.2.2. Қызмет көрсету фактісін растайтын құжатты алу.

5.2.3. Көрсетілетін қызмет туралы толық және шынайы ақпарат алу.

5.2.4. Орындаушының осы Шартты тиісінше орындауын талап ету.

6. Ақшаны қайтару тәртібі мен шарттары

6.1. Орындаушы Тапсырыс берушіге пайдаланылмаған, мерзімі өткен немесе жоғалған билеттер үшін және орындаушыға көрсетілетін қызметтер үшін ақшаны қайтармайды.

6.2. Орындаушыдан сайт арқылы https://topbilet.kz / немесе офлайн кассаларда сатып алынған билеттер, іс-шара басталғанға дейін 72 сағаттан кешіктірілген болса қайтарылмайды

6.3. Егер іс-шараға сервистік алым қолданылған жағдайда, билетті қайтару кезінде сервистік алым сомасы ұсталады.

6.4. Ұйымдастырушының бастамасы бойынша іс-шаралар жойылған, күні ауыстырылған кезде қайтаруды Орындаушы жүзеге асырады. Тоқтатылған іс-шараларға билетті қайтару жүзеге асырылған кезде қайтарылған билеттің номиналды құнын 100% қайтару жүргізіледі.

6.5. Ақшаны қайтару тапсырыста тіркелген Тапсырыс берушіге жүзеге асырылады https://topbilet.kz / Тапсырыс берушінің жазбаша өтініші негізінде жеке басын куәландыратын құжатты және билетті ұсыну бойынша. Мұндай өтінішті қарау мерзімі өтінішті алған сәттен бастап 10 (он) жұмыс күні.

6.6. Тапсырыс беруші Орындаушының шығыстары міндетті түрде өтелген жағдайда, ақша билеттің номиналды құны мөлшерінде ғана қайтарылуға жататынын қабылдайды және келіседі. Комиссиялық алым қайтаруға жатпайды. Қайтарудың барлық шарттары сайтта орналастырылған: https://topbilet.kz/

7. Жауапкершілікті шектеу

7.1. Орындаушы іс-шараның күшін жоюға, ауыстыруға сол сияқты Орындаушы міндетті тұлға болып табылмайтындығына байланысты қызмет көрсету шартын орындамаған және (немесе) тиісінше орындамаған кез келген жағдайда, сол сияқты ұйымдастырушы мен Тапсырыс беруші арасында жасалған осындай мәміле бойынша тарап соңғысының билетті сатып алуына байланысты жауапты болмайды.

7.2. Орындаушы іс-шараны Ұйымдастырушының және (немесе) оның атынан және оның тапсырмасы бойынша не өз атынан әрекет ететін өзге де адамдардың іс-әрекеттері, сондай-ақ іс-шараны өткізу және оның мазмұны фактісі үшін жауапты болмайды.

7.3. Тапсырыс беруші Орындаушының іс-шараның сапасына, сол сияқты өзге де тұтынушылық және өзге де қасиеттеріне (сапаларына) жауапты емес екендігін растайды және келіседі.

7.4. 7.4. Тараптар осы Шарт бойынша міндеттемелерді ішінара немесе толық орындамағаны үшін жауаптылықтан босатылады, егер бұл орындалмау қатысушы ақылға қонымды шаралармен (форс-мажор) болжай да, алдын ала да алмайтын төтенше сипаттағы оқиғалар нәтижесінде шарт жасасқаннан кейін туындаған еңсерілмейтін күш мән-жайларының салдары болса.Мұндай төтенше оқиғаларға табиғи апаттар, әскери әрекеттер, мемлекеттік органдар мен басқару актілері жатады.

7.5. Орындаушы билетті ресімдеу және алу, іс-шараға қатысу, сондай-ақ осы Шарт шеңберінде қызметтерді алу және пайдалану тәртібі туралы ақпаратты қате түсіну немесе түсінбеу нәтижесінде Тапсырыс беруші шеккен кез келген залалдар мен моральдық зиян үшін жауапты болмайды.

8. Төлем жасау тәртібі

8.1. Билет толық төленгенге дейін Тапсырыс берушіге берілмейді.

8.2. Тапсырыс беруші билетті төлеуді мынадай тәсілдермен жүзеге асыруға құқылы:

1). Орындаушының сайтында рұқсат етілген халықаралық төлем жүйелерінің және өзге де төлем жүйелерінің банктік (кредиттік немесе дебеттік) картасы арқылы қолма-қол ақшасыз тәсілмен www.topbilet.kz/;

2). қолма-қол ақшаны Орындаушының кассасына енгізу арқылы жүзеге асырылады.

8.3. Өтінім ресімделген сәттен бастап 50 (елу) минут ішінде брондалған билеттерден бас тартылған не төленбеген жағдайда, 1 пп-ға сәйкес) т.8.2. бұл мұндай тапсырыстың күшін жоюға және сатуға билет қоюға әкеледі.

8.4. Билет Тапсырыс берушіге Тапсырыс беруші осы билетті төлеу туралы қызмет көрсету шартының талаптарын сақтаған жағдайда ғана жіберіледі.

9. Қорытынды ережелер

9.1.Осы Шартта өзгеше белгіленбегендіктен, тараптардың қарым-қатынасына сайтта жарияланған өзге де ережелер де қолданылады. Көрсетілген ережелерді қолдану міндетті. Тапсырыс берушінің осы Шарттың талаптарымен келісуі және Тапсырыс берушінің 3.1-тармақта көрсетілген шарттарды жасасуы оның осындай ережелерді қолдануға толық және ақпараттандырылған келісімін білдіреді.                                                                9.2. Осы Шартқа енгізілетін барлық өзгерістер және (немесе) толықтырулар Сайтта орналастырылуға жатады және осындай өзгерістер және (немесе) толықтырулар сайтта орналастырылған кезден бастап күшіне енеді.

Қызмет көрсету шарттары (оферта)

Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 385-бабының 1-тармағына сәйкес оферта, егер ол жеткілікті түрде нақты болса және ұсыныс жасаған адамның оны қабылдаған жағдайда өзін байланысты деп санауға ниетін білдірсе, бір немесе бірнеше нақты тұлғаға жасалған шарт жасасу туралы ұсыныс (акцепт) танылады. Егер онда шарттың елеулі талаптары немесе оларды айқындау тәртібі көрсетілсе, ұсыныс жеткілікті айқындалған болып табылады.

Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 395 - бабының 4-тармағына сәйкес, егер ұсыныста өзгеше тікелей көрсетілмесе, адамдардың белгісіз тобына бағытталған жарнама және өзге де ұсыныстар оферта жасауға шақыру ретінде қаралады.

Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 395-бабы 5-тармағының негізінде ұсыныс жасайтын адамның сөйлемде көрсетілген шарттарда жауап беретін кез келген адаммен шарт жасасуға еркі көрінетін ұсыныс шартының барлық елеулі талаптарын қамтитын оферта (жария оферта) деп танылады.

Осы Шарттың мәтіні Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 385-бабының 1-тармағына сәйкес жария оферта болып табылады.